Jednostki Samorządu Terytorialnego

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Środowiska, w styczniu 2017 r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które wejdzie w życie z dniem 01 lipca 2017 r.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY / STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Strategia Rozwoju Gminy czy strategia zrównoważonego rozwoju jest dokumentem określającym generalny kierunek, zamierzenia i priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego wspólnoty samorządowej. Tworzenie Strategii jest procesem diagnozowania potrzeb i możliwości, określania celów, realizacji zadań ukierunkowanych na ich osiągnięcie oraz monitorowania osiąganych rezultatów w założonej perspektywie czasowej. Proces tworzenia i wdrażania Strategii w uwzględnia w sposób partycypacyjny i równościowy aspiracje interesariuszy, a tym samym angażuje ich na wszystkich etapach tworzenia strategii.

Jednym z wyzwań, którym Gminy muszą stawić czoło jest wdrażanie i rozwój modeli biznesowych gospodarki obiegu zamkniętego. Gospodarka obiegu (circular economy), gospodarka cyrkularna, gospodarka cyrkulacyjna,  gospodarka obiegu zamkniętego czy gospodarka o obiegu zamkniętym, stanowi jeden z priorytetów polityki gospodarczej Komisji Europejskiej, która 2 grudnia 2015 r. opublikowała komunikat Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym.

Idea gospodarki cyrkularnej to nie tylko przemysł i odpady, lecz również zmiana postaw i zachęcanie do zrównoważonej konsumpcji, sortowania odpadów w celu odzysku surowców, ponownego użycia, napraw i modernizacji już wyprodukowanych urządzeń. Ten element jest jednym z głównych, które powinien pojawić się w każdej strategii rozwoju gminy czy strategii zrównoważonego rozwoju.

OBOWIĄZKI i UPRAWNIENIA ORGANÓW GMINY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

 A już dziś zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty:

 

  • Opracowanie dokumentów strategicznych z zakresu ochrony środowiska;
  • Zielone zamówienia publiczne;
  • Outsourcing środowiskowy;
  • Audyty systemów i instalacji;
  • Projektowanie systemów gospodarki odpadami i osadami ściekowymi z uwzględnieniem hierarchii postępowania z odpadami;
  • Plany i projekty – ochrona środowiska, zieleń miejska, gospodarka odpadami;
  • Programy i strategie;
  • Analizy i ekspertyzy;
  • Szkolenia z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju.