Nie ma „standardowych” rozwiązań, pasujących zawsze i wszędzie.
Nasi specjaliści zaprojektują Zakład w pełni odpowiadający na Państwa oczekiwania zarówno pod kątem ilości i rodzajów odpadów, jakie mają być przetwarzane, dostępnego budżetu inwestycyjnego, charakterystyki nieruchomości, jak i oczekiwanych kosztów eksploatacyjnych.

Kompostowanie

 

Projektujemy rozwiązania w każdej skali:

  • mini-kompostownie z pełnym sterowaniem i kontrolą procesu
  • kompostownie pryzmowe spełniające wszystkie wymogi formalne i prawne pod kątem prowadzenia procesu i oczekiwanego efektu jakościowego
  • kompostownie z dodatkowym elementem logistyki odpadów biodegradowalnych
  • kompostownie z dodatkowym elementem logistyki odpadów biodegradowalnych
  • kompostownie pryzmowe okrywane dachem lub pod halą
  • kompostownie modułowe w boksach
  • w pełni hermetyzowane obiekty

 

UWAGA – w ofercie:

  • przebudowa i modernizacja istniejących obiektów
  • zarządzanie procesem
  • zarządzanie produktem
  • optymalizacja maszyn i urządzeń

 

 

Kompost i Kompostowanie

Charakterystyka procesu kompostowania:

Kompostowanie jest naturalnym procesem przetwarzania substancji w kontrolowanych warunkach w obecności tlenu w odpowiedniej temperaturze i wilgotności. Materia pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego podlega rozkładowi co wykorzystywane jest do przetwarzania masy roślinnej lub odpadów żywnościowych na np. kompost czy inne polepszacze gleby. Kompostowanie przebiega w dwóch fazach. Należy pamiętać, iż czasu kompostowania nie da się skrócić poniżej pewnej granicy, co jest związane z tempem przemian biologicznych, fizycznych i chemicznych – uwaga – cud technologie obiecujące efekt w 7 dni nie istnieją! Join a more chilli online.

[ezcol_1half]komost3tabela[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]komost2[/ezcol_1half_end]

 

Technologie kompostowania

W zależności od rodzaju i ilości odpadów, jakie mają być przetwarzane, a także oczekiwanych efektów i lokalnych uwarunkowań, należy dobrać ekonomicznie efektywną technologię gwarantującą skuteczne zagospodarowanie strumienia odpadów organicznych. Jednocześnie przy każdym wyborze, wziąć należy pod uwagę możliwość maksymalnego ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

komost4

 

Kompostowanie pryzmowe

Jak to działa?

Odpady, które mają zostać przetworzone są układane w pryzmy. Kształtem mogą przypominać trapez lub trójkąt, wszystko zależy od tego jaką maszynę będziemy chcieli użyć. Wysokość każdej pryzmy sięga nie wyżej niż na 2 metry – przy założeniu odpowiedniej struktury materiału wsadowego.
Aby pryzma odpowiednio pracowała należy zapewnić jej warunki tlenowe. Musi być regularnie przerzucana aby uwolnić CO2 i wymieszać materiał, który to składać się musi z odpowiedniej mieszanki, tak aby zawartość materiału strukturalnego była odpowiednia. Należy pamiętać aby kontrolować zarówno warunki wewnętrzne pryzmy, jak i te na zewnątrz. Proces trwa kilkanaście tygodni.

[ezcol_1half]

Dla kogo?

Kompostownie pryzmowe są bardzo dobrym rozwiązaniem dla:

  • Rolników
  • Ogrodników oraz osób posiadających ogródki działkowe
  • Zakładów przyjmujących odpady zielone
  • Oczyszczalni ścieków

 

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]kompostowanie pryzmowe[/ezcol_1half_end]

 

Kompostowanie pryzmowe z wymuszonym napowietrzaniem

Jak to działa?

Tak jak w przypadku kompostowania pryzmowego, proces przebiega dość szybko, a nawet i szybciej, jednak wymaga większego dostępu do powietrza. Pryzma musi mieć zapewnione napowietrzanie podposadzkowe, a materiał nadal wymaga fizycznego wymieszania, tak aby nic nie zagniło. W przypadku kompostowni pryzmowej z wymuszonym napowietrzaniem istotne są także pomiary wewnętrzne jak i zewnętrzne materiału, takie jak regularne pomiary CO2, temperatury czy kontrola wilgotności. Proces trwa kilkanaście tygodni.
Do każdego typu kompostowni wymagane są odpowiednie maszyny i urządzenia, jednak w przypadku tej pryzmy nie można zapominać o wykonaniu utwardzonej posadzki. Dla kontroli systemu napowietrzania podposadzkowego potrzebny będzie budynek sterowni oraz wentylatorni.

[ezcol_1half]

Dla kogo?

Kompostownie pryzmowe z wymuszonym napowietrzaniem są bardzo dobrym rozwiązaniem dla:

  • Rolników
  • Ogrodników oraz osób posiadających ogródki działkowe
  • Zakładów przyjmujących odpady zielone
  • Oczyszczalni ścieków

 

Skala odbiorców może być większa niż w przypadku kompostowni pryzmowych.

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]pryzmowa z napowietrzaniem[/ezcol_1half_end]

 

Kompostownie kombinowane ze stabilizacją intensywną w hali
Kompostownie kombinowane ze stabilizacją intensywną w zamkniętych boksach

Jak to działa?

[ezcol_1half]compobox[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

COMPOboxy służą do biologicznego przetwarzania w procesie tlenowym (kompostowanie) osadów ściekowych, selektywnie zebranych bioodpadów i odpadów zielonych. Na instalację składają się takie elementy jak boksy, plac dojrzewania pryzm oraz niezbędna infrastruktura (maszyny i urządzenia). Instalacja ma określone szczegółowe parametry techniczne, od których wszelkie odstępstwa są możliwe na potrzeby klienta, jednak po uprzednim otrzymaniu zgody. Instalacja pracuje w reżimie dwustopniowym, w którym pierwszy stopień – kompostowanie intensywne – odbywa się w zamkniętych boksach, a drugi stopień – dojrzewanie materiału – prowadzony jest na otwartym placu pryzmowym.[/ezcol_1half_end]

Podstawowe dane techniczne instalacji

  • Założony okres eksploatacji: 50 tyg/rok
  • Tygodniowy napływ materiału: 190m³
  • Ilość załadunków w tygodniu: 1 x po 190m³
  • Powierzchnia użytkowa jednego boksu: 6,50 x 24,40m
  • Ilość boksów (procesowe): 4
  • Średnia pojemność robocza boksu: 360 m³m
  • Średnioroczna przepustowość kompostowni: 10 000 m³
  • Cykl procesowy intensywnego kompostowania: 28 dni (4 tyg.)
  • Proces dojrzewania z przerzucaniem lato/zima: 6/8 tygodni

 

compobox schemat

 

Jak wybrać technologię dla siebie?

Materiał wsadowy

Każdy zainteresowany technologią tego typu musi zacząć od podstawowych założeń eksploatacyjnych. Na sam początek nasuwa się pytanie co może stanowić materiał wsadowy do instalacji?

  • Ustabilizowane osady ściekowe
  • Selektywnie zebrane bioodpady (frakcja odpadów BIO jak obornik, itp.)
  • Odpady zielone (słoma, zrębki drewna lub inny materiał strukturalny)

 

Aby otrzymać kompost należy stworzyć materiał wsadowy. Musi on być mieszanką osadów ściekowych, rozdrobnionego materiału biologicznego oraz materiału strukturalnego. Wsad musi składać się z różnych elementów, ponieważ nie każdy posiada wystarczający potencjał energetyczny co jest niezbędne przy tworzeniu się kompostu. Aby kompostownia mogła przetworzyć taki materiał musi pracować w kontrolowanych warunkach, a także higienizacja kompostowanych odpadów musi zostać zapewniona.
Zanim materiał zostanie poddany procesowi, musi zostać odpowiednio przygotowany. Odpowiednia struktura wsadu, jego proporcje, uwodnienie (od ok 40-60%) oraz gęstość są elementami determinującymi jakość produktu finalnego.
Dobrym narzędziem do przygotowania pryzmy jest przerzucarka. Mieszanie polega wtedy na ułożeniu z wykorzystaniem ładowarki czołowej pryzmy z poszczególnych warstw odpadów – np. warstwa materiału strukturalnego, warstwa osadów, warstwa materiału strukturalnego, warstwa bioodpadów, warstwa materiału strukturalnego. Wysokość pryzmy warunkowana jest rozmiarem wykorzystywanej maszyny. Następnie należy przerzucić kilkukrotnie pryzmę w celu dokładnego wymieszania i homogenizacji odpadów.

UWAGA: W zależności od potrzeb materiał wsadowy może charakteryzować się zmiennymi parametrami (jak wilgotność, skład czy stopień rozdrobnienia). Należy jednak pamiętać, iż materiał, który ma być magazynowany, musi zostać odizolowany od warunków meteorologicznych. Takie warunki spełniać będzie zadaszone miejsce z utwardzoną posadzką. Należy zwracać uwagę czy materiał wsadowy, który jest magazynowany, nie uruchomi samoczynnie procesów gnilnych, które to negatywnie oddziaływać będą w zakresie emisji do powietrza.

Materiał strukturalny

[ezcol_1half]mat strukturalny[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Niezbędnym elementem mieszanki, z której chcemy otrzymać kompost jest materiał strukturalny, a może być nim jakikolwiek rodzaj słomy, rozdrobnione gałęzie czy zrębki drewna. Dzięki temu elementowi finalna struktura wsadu będzie odpowiednio zhomogenizowana o określonej wilgotności i stosunku C:N. Odpowiednie zapasy zebrane w momencie występowania tego typu produktów, pozwolą na funkcjonowanie instalacji w ciągu całego roku.[/ezcol_1half_end]

Po wstępnym przygotowaniu materiału, przy użyciu odpowiednich maszyn i urządzeń, można rozpocząć proces kompostowania ładując boks startowy pierwszą partią materiału. Po około 4 tygodniach intensywnego przetwarzania, materiał trafia na plac dojrzewania gdzie potrzebuje jeszcze około 6-8 tygodni aby zakończyć proces kompostowania. W celach utrzymania odpowiedniej temperatury materiał musi mieć zapewnione okresowe rozluźnienie poprzez jego przerzucenie.

 

Kontrola procesu

[ezcol_1half]Kontrola temperatury
kontorla temp
Samoczynnie, spontanicznie przebiegający proces wymaga kontroli w celu optymalizacji przebiegu. Napowietrzanie zaopatruje mikroorganizmy w tlen, zraszanie w wodę. Proces kompostowania jest procesem egzotermicznym, co oznacza, że generuje on samoczynnie temperaturę. Nie można zatem dopuścić do przegrzania się materiału, ani jego zbyt mocnego wychłodzenia. Temperaturę można kontrolować za pomocą lancy pomiaru temperatury.[/ezcol_1half][ezcol_1half_end]
System napowietrzania
napowietrzanie
Sednem systemu napowietrzania pryzm w boksach jest system rur napowietrzających w posadzce boksów. Konstrukcja i ilość dysz na rurach umożliwia gwarantowaną równomierność rozprowadzenia powietrza pod całą powierzchnią denną złoża. Rury napowietrzania są jednocześnie odbiornikiem odcieków technologicznych.[/ezcol_1half_end]
[ezcol_1half]Kontrola emisji do powietrza i ograniczanie uciążliwości odorowej
kontorla temp
W trakcie przetwarzania odpadów organicznych do atmosfery uwalniane są znaczne ilości powietrza procesowego obciążonego substancjami o charakterze zapachowym. W celu uniemożliwienia penetracji emisji odorów do środowiska, powietrze jest wysysane spod pryzmy i przetłaczane do biofiltra, skąd oczyszczone, wolne od substancji potencjalnie odorogennych (np. fenole, merkaptany) uchodzi do atmosfery. Kanały odsysania powietrza pełnią jednocześnie rolę odbiornika odcieków, które przez studzienki syfonowe systemu spływają do odpowiedniego odbiornika.[/ezcol_1half][ezcol_1half_end]
Kontrola wilgotności
Każdy boks posiada automatyczne i ręczne systemy zraszania czystą wodą. Panel sterowania zraszaniem wyposażony jest w dysze rozpylające wodę do gęstej mgiełki, pozwalającej optymalne przenikanie wody do wnętrza złoża odpadów. Przetwarzany materiał musi mieć zapewnioną wilgotność w granicach 60%.

Sterowanie i wizualizacja
kontorla temp
Komputerowy system kontroli pozwala regulować pracę wentylatorów napowietrzania, wentylacji boksów oraz ochrony biofiltra. W przypadku jakiejkolwiek awarii elektroniki kompostownia nie zaprzestaje pracy, a sterowanie może odbyć się ręcznie.
[/ezcol_1half_end]

Produkt

Zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, produktem finalnym, który może zostać wprowadzony do obiektu będzie kompost. Zatem niezmiernie istotnym procesem jest również higienizacja – w przypadku odpadów pochodzenia zwierzęcego, a taka frakcja jest stałym składnikiem selektywnie zbieranych bioodpadów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura (≥) Monitorowanie i czas przebywania w temperaturze
Kompostownie otwarte i zakryte (pryzmowe, w hali lub reaktorze) z napowietrzaniem naturalnym lub wymuszanym  
55°C Ciągły pomiar temperatury sondą; utrzymanie temperatury w nieprzerwanym okresie 4 godzin każdorazowo po każdym z 5 mechanicznych przerzuceń. Całkowity czas przetwarzania: przynajmniej 10 dni
55°C Periodyczny (dzienny) pomiar temperatury, utrzymanie temperatury we wszystkich pomiarach dziennych w okresie ciągłym przetwarzania przynajmniej 10 dni i minimum trzech przerzuceniach mechanicznych
60°C Periodyczny (dzienny) pomiar temperatury, utrzymanie temperatury w 3 pomiarach przez 3 dni przy 2 przerzuceniach w okresie ciągłym przetwarzania przynajmniej 14 dni
65°C Periodyczny (dzienny) pomiar temperatury, utrzymanie temperatury w 2 pomiarach przez 3 dni przy 1 przerzuceniu w okresie ciągłym przetwarzania przynajmniej 14 dni
Zamknięte reaktory intensywnego kompostowania (np. boksy /kontenery lub tunele) z systemem wymuszonego napowietrzania  
55°C Ciągły pomiar temperatury sondą; utrzymanie temperatury w nieprzerwanym okresie 4 dni w okresie nieprzerwanego przetwarzania przynajmniej 10 dni
65°C Ciągły pomiar temperatury sondą; utrzymanie temperatury w nieprzerwanym okresie 3 dni w okresie nieprzerwanego przetwarzania przynajmniej 10 dni

 

*Parametry produktu – Wprowadzenie do obrotu kompostu możliwe jest po spełnieniu wymagań określonych w ustawie o nawozach i nawożeniu [Ustawa z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu; Dziennik Ustaw Nr 147, Poz. 1033] oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy. Procedura certyfikacji oraz uprawnione do poboru prób, prowadzenia badań i wydawania opinii jednostki wskazane są w ww. akcie prawnym i wydanych do niego aktach wykonawczych.

[ezcol_1half]gotowy kompost[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]schemat obiegu materii[/ezcol_1half_end]

 
(Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach definiuje kompostowanie jako „obróbkę tlenową odpadów komunalnych, które ulegają biologicznemu rozkładowi w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów w celu ich unieszkodliwienia“.
Mówiąc o kompostowaniu należy podkreślić, iż przebieg procesu ma charakter naturalny i jest elementem procesów obiegu materii w przyrodzie.

 

 

 

 

Biogazownie