Nasze realizacje

1. Opracowanie wystandaryzowanych modeli PSZOK wraz z wytycznymi do projektowania w ramach projektu standaryzacji rozwiązań zbiórki selektywnej dla Krajowej Izby Gospodarczej; IV-VIII 2016

2. Zaprojektowanie sieci PSZOK wraz z opracowaniem koncepcji komunikacji i przeprowadzeniem spotkań z lokalnymi liderami dla miasta >300.000 mieszkańców; VIII 2016-III 2017

3. Opracowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” z wykorzystaniem schematu „door-to-door” wraz z analizą dotychczasowych rozwiązań, rekomendacjami w zakresie logistyki oraz infrastruktury dla miasta >50.000 mieszkańców; IV-VII 2016

4. Opracowanie wniosku o finansowanie wdrożenia pilotażowego systemu zbiórki odpadów kuchennych w budownictwie wielorodzinnym w ramach działania pn. Racjonalna gospodarka odpadami dla miasta >50.000 mieszkańców; IX-XII 2016

5. Opracowanie innowacyjnego systemu zbiórki odpadów w oparciu o elektroniczne altany śmietnikowe oraz PSZOK wraz z rekomendacjami w zakresie doboru technik, maszyn i urządzeń dla miasta >30.000 mieszkańców; XI-XII

6. Opracowanie wniosku w ramach naboru 2.2 POiŚ na realizację przedsięwzięcia pn. budowa PSZOK dla miasta >300.000 mieszkańców XI 2016-II 2017

7. Koncepcja przebudowy regionalnego centrum recyklingu (sortownia, kompostownia, PSZOK, centrum przygotowania do ponownego użycia, centrum edukacji ekologicznej) wraz z opracowaniem karty informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie raportu OOŚ i wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla miasta >20.000 mieszkańców; V-XI 2016

8. Adaptacja istniejących obiektów instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów w kierunku biosuszenia i biostabilizacji oraz mechanizacji procesu doczyszczania odpadów wraz z dostawą kluczowych urządzeń dla firmy komunalnej w centralnej Polsce; III 2016-III 2017

9. Adaptacja linii mechanicznego przetwarzania odpadów w kierunku separacji frakcji biodegradowalnej z wykorzystaniem innowacyjnego urządzenia; dla firmy w zachodniej Polsce; I-VI 2017

10. Opracowanie systemu zintegrowanego zagospodarowania osadów ściekowych i odpadów zielonych w  oparciu o RIPOK kompostownia dla 20.000Mg odpadów w południowo-wschodniej Polsce

11. Opracowanie sposobów na zamknięcie obiegu wybranych strumieni odpadów w ramach projektu CIRCE 2020; czas realizacji VII 2017 – VI 2020