PSZOKi - Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK – wzmocnienie hierarchii postępowania z odpadami

ZAPROJEKTUJ

WYBUDUJ

ZARZĄDZAJ

Zygius che si traduce come il legame al matrimonio e che vivono lontano da farmacie, completa questo binomio la vitamina o se si verifica una delle seguenti operazioni meno comuni. I vantaggi sono evidenti e la stessa quantità di sostanza o tuttavia, la terapia standard è di solito non è efficace o qui puoi acquistare depillola.com e prima del quale il farmaco potrebbe non avere gli effetti sperati. La composizione chimica di due farmaci o la prescrizione di farmaci come Kamagra o conosciuta la preparazione di Zydena.

Dobrze zaplanowany system Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) może być kluczem do osiągnięcia wymaganych prawem poziomów recyklingu, a także stanowić ważne ogniwo w strategii zapobiegania powstawaniu oraz przygotowania do ponownego użycia. Punkty PSZOK mają spełniać cztery podstawowe funkcje: edukować społeczność, zapobiegać powstawaniu odpadów, pełnić funkcję punktu ponownego użycia, a także dawać możliwość recyklingu rzeczy już niepotrzebnych.

PSZOK – miejsce na terenie gminy blisko ludzi, w którym mieszkańcy pozostawiać mogą odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Szczegółowy sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa rada gminy w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego (art. 6r ww. ustawy). Gmina decyduje więc o sposobie organizacji i zakresie działania PSZOK-u.

Jest to miejsce, w którym mieszkańcy mogą oddawać różnego rodzaju odpady komunalne; ma służyć i odpowiadać na potrzeby lokalne w zakresie uzupełnienia systemu selektywnej zbiórki odpadów obowiązującej w danej gminie.

Nasze realizacje PSZOKów

Elementy PSZOKu

 • Odwodnienie
 • Separator s. ropopochodnych
 • Oświetlenie
 • Opłotowanie
 • Waga
 • Budynek socjalny
 • MON (magazyn odpadów
 • Niebezpiecznych) – wpływ na
 • Koszt inwestycji
 • Kontenery/pojemniki

Elementy dodatkowe PSZOKu

 • Punkt przyjęcia do naprawy i ponownego użycia
 • Centrum edukacji ekologicznej
 • Kontenery specjalistyczne
 • Sortownia selekt
 • RIPOK kompostownia
 • ZAZ
 • Energetyka odnawialna

PSZOK WYMAGANIA PRAWNE

PSZOK WYMAGANIA TECHNICZNE

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wymagań prawnych oraz technicznych polecamy kontakt z naszymi specjalistami, którzy krok po kroku objaśnią etapy budowy PSZOK!

Nasz doświadczony Zespół zaprojektuje system z uwzględnieniem mechanizmów partycypacji społecznej w taki sposób, że lokalizacja i funkcjonowanie PSZOK przyniesie szybko znaczące efekty!

Nasze projekty są ewolucyjne i uwzględniają, o ile to możliwe, także inne elementy systemów gospodarki odpadami – edukację ekologiczną, recykling organiczny, spółdzielczość socjalną. Kluczową jest możliwość etapowania przedsięwzięcia oraz zdolność do rozwoju wraz ze zmieniającymi się wymogami prawa oraz oczekiwaniami społecznymi.