Systemy Gospodarki Odpadami

Rok 2016 był czasem tworzenia wieloletnich planów inwestycyjnych wpgo, od których zależeć będzie kształt systemu gospodarki odpadami na najbliższe lata oraz z których wynikać będzie możliwość realizacji inwestycji i pozyskania na nie środków finansowych. Zapoczątkował także okres intensywnych debat nt. pakietu gospodarki w obiegu zamkniętym, który trwać będzie przez najbliższe miesiące.

Rok 2017 upłynie pod znakiem dostosowania systemów gospodarki odpadami do wymogów wynikających z rozporządzenia w sprawie standardów selektywnej zbiórki (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów). Trzeba go dobrze wykorzystać, w szczególności dlatego, że przewidziano też szereg mechanizmów finansowych, mających na celu wsparcie samorządów w tej zmianie. Drugie wyzwanie związane jest z wymogami tzw. „ustawy kominowej”.

Zachęcamy do współpracy z naszym zespołem specjalistów w zakresie:

Audyty Systemów i Instalacji

  • Analizy potencjału technicznego i technologicznego i oceny stanu formalno-prawnego,
  • Analizy otoczenia konkurencyjnego,
  • Analizy dostępnych rozwiązań technicznych i technologicznych,
  • Rekomendacji w zakresie technicznych i organizacyjnych możliwości efektywnego wdrożenia hierarchii postępowania z odpadami,
  • Opracowania optymalizacji systemu gospodarki odpadami w zakresie ekonomicznym i organizacyjnym,
  • Wdrożenia systemów efektywnej zbiórki selektywnej, w tym prowadzących do uniezależnienia się od RIPOK MBP lub w kierunku gospodarki „zero waste”.

Analiza firmy/zakładu pod kątem dostosowania w zakresie formalno-prawnym i techniczno- technologicznym oraz organizacyjnym do aktualnych i przyszłych przepisów prawa.

  • I etap – analiza formalno-prawna – sprawdzenie zakresu decyzji administracyjnych, określenie konieczności/zasadności i kierunków zmian decyzji pod kątem najnowszych przepisów prawa, określenie potencjalnych zmian wynikających z projektowanych przepisów,
  • II etap – analiza techniczno-technologiczna – wizyta w zakładzie/na instalacji i analiza stosowanych rozwiązań oraz ocena pod kątem spełniania aktualnych i projektowanych przepisów PL i UE, ocena „odporności” na zmiany prawa, ocena efektywności w kontekście BAT (zagrożenia),
  • III etap – rekomendacje techniczne, technologiczne i organizacyjne – optymalizacja kosztów, inwestycja w rozwiązania „ewolucyjne” i elastyczne możliwe do dostosowania do zmieniających się przepisów, optymalizacja kosztów dzięki optymalizacji zapisów pozwoleń…

Projektowanie Nowoczesnych Systemów Gospodarki Odpadami