Wodociągi i kanalizacja

sewers

Komunalne osady ściekowe to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych.
Zgodnie z katalogiem odpadów klasyfikuje się je do grupy 19 – odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych. Tym samym, osady ściekowe podlegają legislacji odpadowej.

Green Management Group to zespół specjalistów, którzy doradzą Państwu jak najefektywniej przetworzyć osady ściekowe dobierając technologie i procesy dostosowane bezpośrednio do Państwa potrzeb.

Projektujemy, budujemy i zarządzamy instalacjami różnej wielkości dbając o efekty ekonomiczne inwestycji zarówno na etapie budowy, jak i późniejszej eksploatacji.

  • projektowanie systemów
  • projektowanie instalacji
  • optymalizacja istniejących obiektów
  • zarządzanie procesem

Tak długo, jak odpad (w tym przypadku osad ściekowy) nie uzyska statusu produktu, który ma decyzję administracyjną na wprowadzanie do obrotu, zachowuje status odpadu i jego dalsze zagospodarowanie zgodne musi być z regulacjami w tym zakresie – nie jest ważne, czy na roboczo nazwiemy go granulatem, suszem czy kompostem. Utrata statusu odpadu dla osadów najczęściej wiąże się z koniecznością uzyskania decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzanie do obrotu nawozu lub polepszacza gleby, przy czym ów nawóz może mieć charakter mineralny, organiczny lub organiczno-mineralny i postać stałą lub płynną. Ponadto, pamiętać należy, że KAŻDA instalacja przetwarzania osadów ściekowych podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia w zakresie przetwarzania odpadów.Projektując jakąkolwiek instalację, należy wziąć pod uwagę szereg elementów. Pierwszym z nich jest oczywiście jakość i ilość materiału wsadowego, jakim dysponujemy. Drugim natomiast jest właśnie zagadnienie „produktu”, jaki otrzymamy i tego co i za ile możemy z nim zrobić. W związku z koniecznością wzmocnienia hierarchii postepowania z odpadami, spodziewać się należy, że preferowanym kierunkiem przekształcania osadów ściekowych będzie ich recykling organiczny, czyli kompostowanie.

Prawo: Analiza dostępnych wersji roboczych wpgo i kpgo wskazuje nie tylko na fragmentaryczne i powierzchowne potraktowanie sektora osadów ściekowych, ale też na brak powiązania systemowego gospodarki odpadami zielonymi i osadami ściekowymi. Jednak dyrektywy Unijne wyraźnie narzucają określone obowiązki na Państwa członkowskie.
W pierwszej kolejności, dyrektywa odpadowa jasno określa hierarchię postępowania z odpadami wskazując ich unieszkodliwianie, jako najmniej korzystny sposób zagospodarowania, mający być z roku na rok marginalizowany. Drugi, prawie równie niekorzystny sposób postepowania to odzysk termiczny – czyli poddanie odpadów spaleniu z odzyskiem energii w procesie R1. O marginalizacji tej metody świadczyć mogą m.in. projekty pakietów Komisji Europejskiej dotyczącymi wdrażania pakietów Circular Economy oraz Zero Waste for Europe, z których jasno wynika, że do odzysku powinno trafić wyłącznie to, co nie nadaje się do recyklingu (w przypadku osadów będzie to materiał obciążony m.in. metalami ciężkimi).

Inwestycja: Istnieje szereg elementów, które wpłynąć mogą w znacznym stopniu zarówno na wysokość nakładów inwestycyjnych, jak i późniejsze koszty eksploatacyjne w przypadku prowadzenia kompostowania osadów ściekowych. Jedynym formalnym wymogiem, jaki należy spełnić aby prowadzić kompostowanie osadów ściekowych jest prowadzenie tego procesu w „instalacji” (art 30 pkt 1 ustawy o odpadach mówi, że „Zakazuje się prowadzenia odzysku odpadów poza instalacjami lub urządzeniami”). Pamiętać należy, że ostatecznie za cały proces zapłaci i tak konsument, więc należy trzymać się żelaznej zasady „nie przeinwestować”, inwestując jednocześnie w obiekt na lata.

Hierarchia postępowania z odpadami